prawo cywilneCO ZROBIĆ, GDY DORĘCZONO NAM NAKAZ ZAPŁATY WYDANY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/02/helloquence-51716-unsplash-1280x854.jpg

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem, w którym sąd rozstrzygając o żądaniu zgłoszonym w pozwie nakazowym, orzeka, że pozwany ma zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia tego orzeczenia albo w tym terminie wnieść zarzuty.

Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym. Co to oznacza? Nic innego jak tylko to, że Sąd na podstawie wniesionego pozwu i załączonych do niego dokumentów, zapoznaje się z ich treścią, sprawdza czy zachodzą przesłanki do wydania nakazu zapłaty i orzeka o żądaniu powoda. Posiedzenie niejawne odbywa się bez udziału stron. Sąd orzekając o zgłoszonym przez powoda żądaniu, wydaje orzeczenie w oparciu o przedłożone przez powoda dokumenty.

Jak się bronić kiedy otrzymamy nakaz zapłaty? Wnieść zarzuty. Zarzuty są szczególnym środkiem zaskarżenia przysługującym od nakazu zapłaty. Podmiotem legitymowanym do wniesienia zarzutów jest pozwany.
Termin do wniesienia zarzutów wynosi dwa tygodnie od doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty. Jest to termin ustawowy, a zatem nie podlega skróceniu ani przedłużeniu, może być natomiast przywrócony.
Zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty w formie pisemnej. Wyjątek zachodzi w sprawach z zakresu prawa pracy, gdzie pracownik może zgłosić zarzuty do protokołu.

Co zrobić, jeśli dowiedziałeś się o wydaniu nakazu zapłaty dopiero od komornika? W praktyce sądowej doręczenie nakazu zapłaty często następuje per awizo (przez doręczenie zastępcze). Często pozwanemu o dokonanym w tym trybie doręczeniu nic nie wiadomo. Wówczas o istnieniu nakazu zapłaty dowiaduje się, gdy komornik przystępuje do wykonania nakazu zapłaty. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy adwokat bydgoszcz, by skutecznie podjąć obronę, bowiem nie jest to sytuacja bez wyjścia.

Jeśli pozew wniesiony został na urzędowym formularzu, zarzuty również powinny zostać wniesione na formularzu.
Zarzuty podlegają opłacie sądowej, która wynosi ¾ opłaty podstawowej od pozwu. W przypadku nie uiszczenia opłaty sądowej, sąd odrzuci nasze zarzuty (po wcześniejszym wezwaniu do uiszczenia należnej opłaty).

Co się dzieje po wniesieniu zarzutów? Po wniesieniu zarzutów, sąd rozpoznaje sprawę – bada zasadność roszczenia dochodzonego przez powoda. Odrębność tego postępowania polega tylko na tym, że po rozpoznaniu sprawy sąd nie wydaje wyroku uwzględniającego bądź oddalającego powództwo, a rozstrzyga o losach nakazu zapłaty. Sąd albo utrzymuje w mocy nakaz zapłaty, albo go uchyla i oddala powództwo (może też uchylić nakaz zapłaty i postępowanie umorzyć lub pozew odrzucić).

Często zdarza się, że nakaz zapłaty uprawomocnia się na skutek bierności pozwanego, który nie wie jak się bronić i czy to w ogóle mu się opłaca. Często pozwany bojąc się dodatkowych kosztów postępowania, decyduje się zapłacić powodowi zamiast wnieść zarzuty.

W sytuacji, gdy otrzymacie Państwo nakaz zapłaty, warto sięgnąć po pomoc specjalisty, by skutecznie bronić się przed żądaniem powoda. Kancelaria adwokacka bydgoszcz zapewni Państwu skuteczne wniesienie zarzutów i będzie reprezentować Państwa w postępowaniu sądowym.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl