prawo cywilneRozwód pod względem prawnym czyli jak pożegnać się z małżeństwem?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_189742647_XS2.png

Pismem wszczynającym postępowanie rozwodowe jest pozew, który powinien spełniać zarówno wymogi przewidziane dla wszystkich pism procesowych zawarte w art. 126 k.p.c., jak również warunki szczególne przewidziane dla pozwu (art. 187 k.p.c.). Do pozwu należy dołączyć jego odpis i odpisy załączników dla doręczenia ich drugiemu małżonkowi, w tym odpis pełnomocnictwa jeżeli powód ustanowił pełnomocnika. Ponadto występując z pozwem o rozwód należy pamiętać, że będziemy potrzebowali odpisu skróconego aktu małżeństwa, a także odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci (koszt jednego z wymienionych odpisów to kwota 22 złotych). Co ważne, odpis skrócony aktu małżeństwa musi być aktualny, tzn. nie starszy niż sprzed 3 miesięcy.

Kolejną ważną kwestią jest opłata od pozwu, która wynosi 600 złotych. Opłatę tę można usiścić poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej na pierwszej stronie pisma procesowego (które można kupić w kasie sądu), bądź przelewem na konto dochodów sądu, do którego składamy pozwem. W przypadku spraw rozwodowych, sądem tym jest zawsze Sąd Okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Osoba decydująca się na złożenie pozwu o rozwód musi pamiętać, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Innymi słowy mówiąc, jeśli nie opłacimy naszej sprawy, Sąd się nią nie zajmie.

Ale co zrobić, gdy nie stać nas na uiszczenie wymaganej opłaty sądowej? Bez obaw. Z pomocą przychodzi nam instytucja zwolnienia od kosztów sądowych. Małżonek wnoszący powództwo o rozwód już w pozwie może złożyć wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych. Wniosek ten można zgłosić również później, np. w piśmie procesowym po wezwaniu do uiszczenia opłaty. Sąd może zwolnić nas od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części. Strona zwolniona w całości od kosztów sądowych nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które tymczasowo obciążają Skarb Państwa. Pamiętajmy, że do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone nasze oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wzór takiego oświadczenie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawidliwości, bądź w sekretarciacie Sądu).

Gdy załatwimy już wszystkie kwestie formalne dotyczące wniesienia powództwa, pozostaje nam czekać na wyznaczenie terminu rozprawy. Rozprawa w sprawach o rozwód odbywa się podobnie jak każda inna rozprawa. Jest jednak kilka różnic. Zgodnie z treścią art. 427 k.p.c. w sprawach o rozwód nastąpiło ograniczenie zasady jawności postępowania. Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Wynika to z charakteru tych spraw, często przecież dotyczących intymnych i osobistych problemów małżonków, które nie powinny być ujawniane w obecności osób postronnych.

W sprawach o rozwód Sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania stron, tzn. Sąd poprzez zadawanie małżonkom odpowiednich pytań, dąży do tego, aby strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych dla zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez nie praw lub roszczeń. Inaczej mówiąc, sąd dąży do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, które są sporne.

Postępowanie dowodowe to nie tylko przesłuchanie stron, obejmuje ono w głównej mierze: zeznania świadków, dokumenty urzędowe, opinię biegłych (w tym opinię OZSS) a także inne środki dowodowe. Wszystko zależy od naszej aktywności na sali sądowej podczas postępowania, a przede wszystkim od tego czego się domagamy w procesie rozwodowym.

Po zakończeniu postępowania dowodowego (które może rozciągnąć się nawet na kilka terminów rozpraw) następuje, w drodze zarządzenia przewodniczącego zamknięcie rozprawy, narada na wyrokiem i ogłoszenie wyroku. Należy pamiętać, że nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia. Ogłoszenie wyroku dokonuje się przez odczytanie sentencji i podanie ustnie głównych motywów rozstrzygnięcia.

I tak właśnie w skrócie wygląda rozwód pod względem prawnym. Jeśli macie więcej pytań odnośnie hasła rozwody Bydgoszcz, zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Z chęcią pomożemy Wam rozwiązać Wasz problem.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl