prawo cywilnePLAN SPŁATY WIERZYCIELI PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/07/money-3550285_1920-1280x853.jpg

Zgodnie z treścią art. 49114 PrUp, po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Sąd upadłościowy określa w treści planu spłaty w jakim okresie czasu (co do zasady nie dłuższym niż 36 miesięcy) i w jakim zakresie upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania podlegające planowi spłaty, a także jaka część zobowiązań upadłego zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty. Ustalenie innych warunków, niż spłata zobowiązań, nie jest możliwa.

Plan spłaty w swoim założeniu zakłada, że zobowiązania nie zostaną spłacone w całości. Niemniej mogą zdarzyć się sytuację, kiedy zaspokojone zostaną wszystkie zobowiązania.
Plan spłaty wierzycieli ustala sąd upadłościowy, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, jego potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz realność zaspokojenia wierzytelności w przyszłości. Najprościej ujmując, plan spłaty wierzycieli to pewnego rodzaju „harmonogram spłaty zobowiązań na raty”, z tym założeniem, że po uiszczeniu wszystkich „rat”, pozostałe zobowiązania zostają umorzone.
Podkreślenia wymaga to, że ustalony plan spłaty wierzycieli może ulec późniejszej zmianie, a nawet uchyleniu.
Alternatywą do planu spłaty wierzycieli jest umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania takiego planu, pod warunkiem, że zostaną spełnione przesłanki wskazane przez ustawodawcę. Sąd umarza wówczas zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Innymi słowy, sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty, ze względu na stan zdrowia upadłego, brak zdolności do pracy, niedołężność, brak źródeł przychodów.

Dłużniku, jeśli popadłeś w spiralę długów, skontaktuj się z kancelaria adwokacka bydgoszcz w celu rozważenia wniosku dot. upadłość konsumencka bydgoszcz. Adwokat bydgoszcz oceni Twoją sytuację oraz w sposób uczciwy i rzetelny wskaże możliwe rozwiązania.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl