prawo cywilneKilka słów o powrocie do nazwiska sprzed rozwodu.

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/01/post_11-e1520455244225.jpg

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Zgodnie z treścią art. 59 k.r.o. uprawnienie powrotu do nazwiska po orzeczeniu rozwodu przysługuje małżonkom, a więc zarówno żonie, jak i mężowi. Oświadczenie można złożyć w określonym wyżej terminie i tylko przed wskazanymi wyżej organami. Warto pamiętać, że oświadczenie to należy złożyć osobiście. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia naszego oświadczenia o zmianie nazwiska. Sąd również nie może zamieścić takiego orzeczenia w wyroku rozwodowym.

Jak technicznie wygląda powrót do nazwiska noszonego przed rozwodem? Powrót do poprzedniego nazwiska dokonuje się przez osobiste złożenie pisemnego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego podpisuje to oświadczenie i przekazuje do urzędu, w którym znajduje się akt małżeństwa, celem dokonania stosownej wzmianki. Ważne aby pamiętać o zakreślonym w ustawie trzymiesięcznym terminie, a także by zabrać ze sobą do urzędu wyrok rozwodowy zaopatrzony we wzmiankę prawomocności.

Czy małżonek może żądać ode mnie powrotu do nazwiska, które nosiłam przed zawarciem małżeństwa? Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego jest naszym uprawnieniem osobistym.

A co w sytuacji, gdy na dyplomie ukończenia studiów widnieje nazwisko męża, ponieważ kończąc studia byłam już mężatką. Czy mogę zmienić dane na dyplomie?

Przewidziane w art. 59 k.r.o. uprawnienie powrotu do poprzednio noszonego nazwiska (nie zawsze panieńskiego) wywiera skutki na przyszłość (ex nunc). Jedynie w przypadku wyroku unieważniającego małżeństwo skutki związane z powrotem do stanu cywilnego sprzed zawarcia małżeństwa oraz powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa wywierają skutki ex tunc, czyli sięgające daty zawarcia związku małżeńskiego.

Skoro zatem zmiana nazwiska wywarła skutek na przyszłość, nie można domagać się, by dyplom, który bez wątpienia jest w obrocie, który potwierdza uzyskanie uprawnień zawodowych w określonym czasie i określonych okolicznościach był wystawiony ponownie z aktualnym nazwiskiem. Z dyplomem, nie jest jak z dowodem osobistym, który musimy uaktualniać w razie zmiany danych. Okazywany dyplom ukończenia studiów wyższych (na przykład w sytuacji ubiegania się o pracę) nie wymaga, tak jak w przypadku dowodu osobistego, uaktualnienia danych przez wskazanie w nim aktualnie używanego nazwiska czy aktualnej podobizny fotografii.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl