prawo cywilneCzym jest upadłość konsumencka i kiedy może być ogłoszona?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_164125355_XS.jpg

Zdolność upadłościowa, to innymi słowy zdolność do bycia uczestnikiem postępowania upadłościowego w charakterze upadłego. Z kolei tzw. konsumencka zdolność upadłościowa, o której mowa będzie w niniejszym artykule, to zdolność do bycia uczestnikiem odrębnego postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ustawodawca przyjął założenie, że upadłość konsumencka może zostać ogłoszona jedynie na wniosek dłużnika, z pewnymi wyjątkami.

Co do zasady wyłącznie dłużnik jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest uprawnieniem (przywilejem) dłużnika i ma charakter fakultatywny.

Dłużnik nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Innymi słowy, pomiędzy powstaniem stanu niewypłacalności, a datą złożenia wniosku może upłynąć nawet bardzo długi czas.

Ustawa prawo upadłościowe reguluje tzw. przesłankę pozytywną ogłoszenia upadłości konsumenckiej – stan niewypłacalności dłużnika. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w treści art. 10 PrUp, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Jednak sam fakt braku zapłaty, nie świadczy bowiem jeszcze o tym, że dłużnik jest niewypłacalny, a w konsekwencji, że powinno być wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe. Konieczny jest zły stan finansów, uniemożliwiający uregulowanie zobowiązań pieniężnych. Z punktu widzenia wierzycieli istotne jest nie to, czy dłużnik rzeczywiście nie zapłacił w terminie, lecz raczej to, że nie jest on zdolny do dokonania zapłaty (vide: uzasadnienie projektu ustawy).

Oprócz przesłanki pozytywnej, ustawa zawiera również katalog przesłanek negatywnych, których zaistnienie skutkuje oddaleniem naszego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z treścią art. 491 PrUp, Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości między innymi, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Gdzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składamy na urzędowym formularzu do sądu rejonowego – wydziału gospodarczego, właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W Bydgoszczy sądem tym jest Sąd Rejonowy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45.

Czy od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pobierana jest opłata sądowa? Tak. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobierana jest opłata podstawowa w wysokości 30 złotych.

Jeśli mają Państwo więcej pytań dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej, prosimy o kontakt z adwokat bydgoszcz, która odpowie na Wasze pytania. W kolejnym wpisie przedstawię jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl