prawo cywilneJak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_176898429_XS.jpg

Jak już wcześniej wspomniano, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na urzędowym formularzu, który dostępny jest m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w wydziale danego sądu.

Po pierwsze we wniosku należy podać dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko dłużnika, numer PESEL.

Po drugie, we wniosku należy wskazać miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika. Oznacza to, że należy podać przynajmniej adres: miejscowość, ulicę, numer domu, numer mieszkania. Jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku, wówczas również trzeba zaznaczyć tę okoliczność. Oprócz tego należy wskazać, czy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to podać informację o ustroju majątkowym, jaki panuje pomiędzy małżonkami.

Ponadto wnioskodawca zobligowany jest podać we wniosku okoliczności uzasadniające wniosek oraz je uprawdopodobnić. Przede wszystkim wnioskodawca powinien wskazać na swoją niewypłacalność i brak zawinienia w powstaniu takiej sytuacji.

Po czwarte, we wniosku należy podać akutalny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników. Przez majątek należy rozumieć rzeczy ruchome, nieruchomości, wierzytelności, prawa własności intelektualnej itp. Podkreślenia wymaga, że chodzi tu o majątek aktualny, czyli taki, który istnieje w dacie składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Po piąte, należy wskazać spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Dodatko, sąd może nas zobowiązać do przedłożenia źródłowej dokumentacji zadłużenia wnioskodawcy (umowy kredytowe, umowy pożyczek, wezwania do zapłaty).

Po szóste, należy wskazać na spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.

Po siódme, we wniosku należy wskazać na listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika (hipoteka, zastaw itp).

Po ósme, elementem wniosku jest oświadczenie dłużnika, złożone na piśmie, czy zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust 2 i 3 PrUp, których istnienie wyłącza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej (tzw. klauzula rozsądku).

Ponadto we wniosku mogą znaleźć się także inne informacje. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pamiętać należy, że wniosek ten ma być swojego rodzaju fundamentem, dla przyszłego, ewentualnego postępowania upadłościowego.

Jeśli przerażają Cię wymogi formalne złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub jeśli chcesz, by zajął się tym Twój pełnomocnik, zapraszamy do kontaktu z adwokat bydgoszcz. Z kancelaria adwokacka bydgoszcz postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie z pewnością dużo łatwiejsze.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl