prawo rodzinneCZY MOŻNA UZYSKAĆ ZABEZPIECZENIE FINANSOWE NA CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O ALIMENTY?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/09/cash-cent-child-1246954-1280x854.jpg

Postępowanie sądowe w sprawie o alimenty może trwać niekiedy bardzo długo. Co zrobić, jeśli uprawniony już teraz potrzebuje środków finansowych? Czy można uzyskać potrzebne środki w trakcie trwania postępowania?

Zgodnie z treścią art. 730 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny(a więc także w sprawie o alimenty) można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Co ważne, wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W praktyce sądów, termin ten niestety często różni się od wskazanego w ustawie.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, zabezpieczenie to może mieć formę jednorazowej lub okresowej zapłaty określonej sumy pieniężnej. W praktyce najczęściej spotyka się zabezpieczenie okresowe (miesięczne).

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania możemy złożyć jeszcze przed wniesieniem powództwa o alimenty. Wówczas sąd wyznaczy termin, w ciągu którego trzeba złożyć pozew o alimenty. W przeciwym razie nasz wniosek o zabezpieczenie powództwa zostanie oddalony.

Również w samym pozwie o zasądzenie alimentów można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenie na czas trwania postępowania lub złożyć go na każdym późniejszym etapie postępowania. Pamiętajmy także, że w razie zmiany okoliczności, udzielone nam przez sąd zabezpieczenie powództwa,  może ulec zmianie (np. może zmienić się kwota zabezpieczenia).

Istotne jest również i to, że postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia, sąd nadaje z urzędu klauzulę wykonalności. Oznacza to, że od momentu wydania postanowienia możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie zabezpieczające jest niezwykle ważną ochroną dla osób uprawnionych, które potrzebują środków finansowych „od zaraz”. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, pozwala uzyskać niezbędne środki dla uprawnionego już na etapie postępowania sądowego. Należy przy tym pamiętać, że kwota określona w zabezpieczeniu, nie oznacza, iż w takiej samej wysokości zostaną zasądzone alimenty.

Nasza kancelaria adwokacka bydgoszcz oferuje m.in. sporządzanie pozwu w sprawach o alimenty, jak również reprezentację w toku całego postępowania sądowego.  W przypadku pytań dotyczących alimenty bydgoszcz zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl