prawo cywilneCZY WSZYSTKIE DŁUGI ULEGAJĄ UMORZENIU PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

18 października, 2018by adwokat Sylwia Kuligowska
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/10/buy-cash-coins-8556-1280x875.jpg

To, jakie długi mogą być umorzone w ramach upadłości konsumenckiej jest głównym czynnikiem determinującym decyzję dłużnika, czy w ogóle warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z powstaniem z mocy samego prawa masy upadłości. Zgodnie z art. 61 PrUpNapr, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego (z pewnymi wyjątkami). Masa upadłości to nie tylko rzeczy czy prawa, ale także środki pieniężne, w tym środki pieniężne uzyskane jako surogaty za składniki majątkowe.

Ogłoszenie upadłości dłużnika i przejęcie całego majątku upadłego przez syndyka powinno zapewnić dłużnikowi minimum egzystencji.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej możliwe są dwa rozwiązania: ustalenie planu spłaty wierzycieli albo od razu umorzenie długów. Ustalenie planu spłaty wierzycieli oznacza nałożenie na upadłego obowiązku spłaty comiesięcznych kwot na poczet niespłaconych długów (co do zasady na okres trzech lat). Jeśli natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której upadły (z uwagi na swoją sytuację materialną i życiową) nie będzie zdolny do jakichkolwiek spłat, sąd odstępuje od planu spłaty wierzycieli i od razu umarza zobowiązania.

Jaki zobowiązania ulegają umorzeniu? Umorzeniu ulegają m.in. zobowiązania bankowe, zaległości podatkowe, nieopłacone rachunki, czynsz za mieszkanie, zobowiązania względem osób prywatnych.

Pamiętać należy, że są również i takie zobowiązania, które pomimo ogłoszenia upadłości nie ulegają umorzeniu. Ustawa prawo upadłościowe zawiera katolog zamknięty takich zobowiązań. I tak umorzeniu nie ulegają: alimenty, renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, zobowiązania świadomie pominięte przez dłużnika.

Instytucja upadłości konsumenckiej jest zatem w pewnym zakresie „egzekucją generalną”, a tym samym może stanowić dla dłużnika powrót do normalnego życia.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się, czy Wasza historia uzasadnia złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z kancelaria adwokacka bydgoszcz. Ważne jest, by dobrze przygotować i uzasadnić wniosek, tak, by przekonać sąd, co sprawiło, że popadliśmy w spiralę długów. Jeśli masz sprawę dotyczącą upadłość konsumencka bydgoszcz zgłoś się po pomoc prawną do naszej kancelarii.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl