prawo cywilneCZY WKŁAD MIESZKANIOWY MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM EGZEKUCJI KOMORNICZEJ?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/08/house-1407562_1280-1280x853.jpg

Dla dłużnika wydawać się może, że skoro przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, to komornik nie może „zająć mu mieszkania”, tak jak to może mieć miejsce w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Czy jednak dłużnik może czuć się bezpiecznie?

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Niezbywalność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczy także sprzedaży w drodze licytacji komorniczej czy przejęcia prawa w ramach egzekucji przez wierzyciela.

Czy możliwa jest zatem egzekucja z wkładu mieszkaniowego dłużnika?

Odpowiedź brzmi TAK. Przedmiotem egzekucji komorniczej może być wkład mieszkaniowy, czyli kwota jaką członek spółdzielni musi wnieść w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych na sfinansowanie kosztów budowy.

Jeśli zatem wierzyciel skieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zaspokojenia swoich wierzytelności, będzie mógł, po spełnieniu odpowiednich przesłanek, skierować egzekucję do wkładu mieszkaniowego dłużnika.

Innymi słowy, jeśli egzekucja z innego majątku dłużnika (któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego) okaże się bezskuteczna, a przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzyciel takiego członka spółdzielni może skierować egzekucję do wniesionego przez dłużnika wkładu mieszkaniowego.

Czy zajęcie wkładu mieszkaniowego ma znaczenie? Tak, jeśli chodzi o roszczenie o zwrot wniesionego wkładu. Zgodnie z przepisami prawa, roszczenie o zwrot wniesionego wkładu mieszkaniowego powstaje dopiero w przypadku utraty członkostwa w spółdzielni, a w konsekwencji wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W przypadku wygaśnięcia tego prawa, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Oczywistym jest, że w przypadku zajęcia komorniczego wskazana wypłata nie nastąpi na rzecz osoby uprawnionej, ale zostanie ona przekazana komornikowi do wysokości zajęcia.

Wobec powyższego, dopóki istnieje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zajęcie przez komornika wkładu mieszkaniowego nie może być egzekwowane w dalszym toku postępowania egzekucyjnego. Mówiąc wprost, dopóki nie wygaśnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wierzyciel nie może „uaktywnić” swojego prawa. Zajęcie komornicze wkładu mieszkaniowego nie powoduje bowiem ani utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, ani wygaśnięcia prawa do lokalu.

Jeśli masz więcej pytań związanych ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, adwokat bydgoszcz zaprasza do kontaktu.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl